top of page
header.jpg

Taslama ýükleri we Kombinirlenen Transporty

Uly pikirleniň, ýöne gözüňizde ösdürmäň!

Taslama ýükleri, adaty ýük ulaglary bilen daşap bolmaýan gaty uly, agyr, gymmatly ýa-da çylşyrymly ýükleri aňladýar. Hünärmenler, ýörite enjamlar we halkara tejribeli agentlik ulgamy bilen, “Turkmenline” taslama ýükleriniň wagtynda we býudjetde daşalmagyny üpjün edýär.

“Turkmenline” howa deňiz ýol ulaglarynyň güýçli taraplaryny birleşdirmek we optimizirlemek arkaly müşderilerine amatly logistika hyzmatlaryny dizaýn edýär we hödürleýär.

Mundan başga-da, meýdan gözlegleri we tehniki-ykdysady esaslandyryşlar, kompýuter kömegi bilen ýüklemek we ýük daşamak meýilnamasy, marşrut derňewi, amatly ulaglary we enjamlary kesgitlemek, ýol rugsatlaryny guramak we ugur boýunça ýurtlaryň proseduralaryna laýyklykda hyzmat ediş hyzmatlary ýaly doly logistika hyzmatyny hödürleýär.

- ýük daşamak üçin esasy taslama

- Köp modelli transport hyzmatlary (multimodal / Intermodal)

- Kompýuter aıded loadıng we shıpment plannıng

- Marşrut derňewi

- roadol rugsatlaryny we ugratmak hyzmatlaryny almak

- Gümrük resminamalaryny kesgitlemek we taýýarlamak

- Kirpik we ýük daşamak hyzmatlary

- Kranlary tertipleşdirmek we üpjün etmek

- Insurancetiýaçlandyryş

- 24/7 onlaýn ýük yzarlamak

Hyzmatlar

Ulanylýan ulaglar we ýörite enjamlar

LOWBED ARAÇLAR

HİDROLİK VİNÇLER

KONTEYNERLER

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page