top of page
Bir tahtada çizim

Karýerasy

Karýeraňyzy Medeniýetleriň çatrygynda guruň

Manysy täsir

Biziň bilen işlemek, maksatly guramanyň bir bölegi bolmak diýmekdir. Her gün halkara söwdasynyň ýeňilleşdirilmegine, harytlary we adamlary serhetlerden birleşdirmäge we ykdysadyýetlere oňyn täsir etmäge goşant goşarsyňyz.

Innowasiýa we ösüş

Täzeligi kabul etmek, kompaniýamyzyň medeniýetiniň esasy tarapy. Iň täze tehnologiýalar bilen işlemäge we başarnyklaryňyzy we tejribäňizi yzygiderli ösdürip, döredijilik çözgütlerini öwrenmäge mümkinçilik alarsyňyz.

Global hyzmatdaşlyk

Toparymyzyň bir bölegi hökmünde dürli derejeli we medeniýetli hünärmenler bilen hyzmatdaşlyk edersiňiz. Bu baýlaşdyryş tejribesi gözýetimleriňizi giňelder, medeniýetara düşünişmegi ösdürer we global ulgam gurmaga mümkinçilik berer.

Hünär ösüşi

Işgärlerimiziň ösmegine we ösmegine ygrarlydyrys. Okuw maksatnamalary, terbiýeçilik we täze jogapkärçiligi öz üstüne almak üçin giň mümkinçilikler arkaly karýeraňyzda täze belentliklere çykmaga ygtyýar berler.

Iş-durmuş balansy

Sagdyn iş durmuşynyň deňagramlylygyny saklamagyň möhümdigine düşünýäris. Goldaw berýän iş gurşawymyz we çeýe syýasatlarymyz, şahsy durmuşdan lezzet alýan wagtyňyz roluňyzda ýokary bolup biljekdigiňizi üpjün edýär.

Näme üçin bizi iş beriji hökmünde saýlaýarsyňyz

Nädip ýüz tutmaly?

Programma formasyny ulanyp, bize ýüz tutuň we hödürleýän tolgundyryjy mümkinçiliklerimizi tapyň. Anketany, kärleriňizi we tablisa getirip boljak zatlaryňyzy jikme-jik aýdyp, anketaňyzy forma arkaly iberip bilersiňiz. Köpdürlülige baha berýäris we deň mümkinçiliklere ynanýarys, dalaşgärleriň ähli görnüşlerini goldaýarys.

Logistika we amallar: Üpjünçilik zynjyrlaryny optimizirlemek we harytlaryň tekiz akymyny üpjün etmek isleýän bolsaňyz, logistika we amal toparymyz siziň üçin iň amatly. Ulag ýollaryny dolandyrmakdan başlap, ammar amallaryna gözegçilik etmek üçin hyzmatlarymyzy tertipleşdirmekde möhüm rol oýnarsyňyz.


Müşderi bilen gatnaşyklar: Iň ýokary derejeli müşderi hyzmatyny bermäge uly ähmiýet berýäris. Müşderi gatnaşyklarymyza goşulyň we müşderiler bilen gönüden-göni işleşersiňiz, zerurlyklaryny çözersiňiz we güýçli, uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürersiňiz.


Tehnologiýa we innowasiýa: Logistika pudagynyň ösmegi bilen tehnologiýa möhüm rol oýnaýar. Maglumat derňewi, programma üpjünçiligini ösdürmek ýa-da IT infrastrukturasy boýunça innowasiýa we tejribe üçin bir kynçylyk bar bolsa, tehnologiýa bölümimiz zehinleriňizi gutlaýar.


Maliýe we buhgalteriýa: Sanlar we maliýe dolandyryşy islendik üstünlikli işiň diregidir. Maliýe, buhgalteriýa ýa-da baglanyşykly ugurlarda ökde bolsaňyz, kompaniýamyzyň ösüşine we maliýe durnuklylygyna ep-esli goşant goşup bilersiňiz.

Elýeterli kär ýollary

Konteýner transportyny azaltmakda bize goşulyň

Toparymyzyň bir bölegi hökmünde kärhanalary, medeniýetleri we halklary birleşdirmekde möhüm rol oýnarsyňyz. Konteýner transportynyň geljegini bilelikde emele getireris we dünýä derejesinde ösüş gazanarys. Şu gün bize goşulyň we serhetleriň ösüşe we abadançylyga päsgel bermeýän dünýä döredeliň.

 

Kompaniýamyzda karýeraňyz diňe bir iş däl; kämillige we islegleriňiziň ýerine ýetirilmegine üýtgeýän syýahat bolar. Bilelikde, arzuwlary we mümkinçilikleri kontinentlerde birleşdirýän köpri gurarys.

Biziň görnüşimiz

Konteýner transporty arkaly serhetlerden geçýän we dürli medeniýetleri birleşdirýän syýahata başlamaga taýynmy? Öňdebaryjy kompaniýamyz, GDA ýurtlary bilen Europeewropanyň arasynda üznüksiz söwdany ýeňilleşdirýän logistika pudagynda öňdebaryjydyr. Giňeltmegi we täzelenmegi dowam etdirenimizde, siziň ýaly zehinli adamlary hakykatdanam üýtgeýän bir guramanyň ösmegine we üstünlik gazanmagyna goşant goşup, dinamik toparymyzyň bir bölegi bolmaga çagyrýarys.

bottom of page