top of page
ofis|büro

Biz hakda

GDA ýurtlary bilen Europeewropanyň arasyndaky boşlugy aradan aýyrýan konteýner daşamak pudagynda öňdebaryjy we innowasion çözgüt üpjün ediji kompaniýamyza hoş geldiňiz. Hormatly müşderilerimize kämilligi, ygtybarlylygy we üznüksiz birikmegi üpjün etmek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyza buýsanýarys.

+300

Işgärler

+10

Ofisler

+500

Müşderiler

+100

Countriesurtlar

Biziň görnüşimiz

Esasy maksadymyz, halkara söwdasynyň çägini bilmeýän, GDA ýurtlary bilen Europeewropanyň arasynda harytlaryň zähmet çekip, ykdysady ösüşi we global hyzmatdaşlygy ösdürýän dünýäni göz öňüne getirýäris. Geografiki päsgelçilikleri ýeňip geçip, ýagty geljege ýol açýan kärhanalary täze belentliklere iterýän katalizator bolmaga çalyşýarys.

Renkli Soyut Şekilleri

Biz kim?

Konteýner transportyny we logistikany rewolýusiýa etmegi halaýan hünärmenler topary. Bu pudakdaky giň tejribämiz, çylşyrymly kynçylyklary aňsatlyk bilen çözmäge mümkinçilik berýän bahasyna ýetip bolmajak tejribe bilen üpjün etdi. Toparymyzyň her bir agzasy, müşderilerimiziň ýükleriniň barmaly ýerine howpsuz, wagtynda we mümkin boldugyça iň tygşytly görnüşde ýetmegini üpjün edip, umumy wezipämize ygrarly.

Konteýneriň netijeli daşalmagy: Esasy hyzmatymyz, GDA ýurtlaryny we Europeewropany netijeli konteýner transport ulgamy arkaly birleşdirmekden ybarat. Müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän transport çözgütleriniň giňişleýin toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýän meşhur ýük daşaýyş liniýalary we logistika kompaniýalary bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk.


Gümrük taýdan resmileşdirmek we resminamalaşdyrmak: Gümrük proseduralary we resminamalary nawigasiýa etmek gaty kyn mesele bolup biler, ýöne biziň tejribämiz bilen müşderilerimiz rahat we tertipli bir prosesi başdan geçirýärler. Bagyşlanan toparymyz, zerur resminamalaryň takyk we çalt işlenmegini üpjün edýär, gymmatly wagty tygşytlaýar we potensial gijikdirmeleri azaldýar.


Ammar we paýlama: Ahyrky çözgütleri üpjün etmek üçin esasy transport ugurlarynda strategiki taýdan ýerleşýän ammar we paýlaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris. Döwrebap desgalarymyz, müşderilerimiziň üpjünçilik zynjyrynyň talaplaryny goldaýan, harytlary netijeli saklamak, dolandyrmak we paýlamak üçin enjamlaşdyrylandyr.


Goük yzarlamak we görünmek: realük yzarlamagyň hakyky wagtyna düşünýäris. Öňdebaryjy yzarlaýyş ulgamlarymyz, müşderilere syýahatyň dowamynda iberişlerini doly görmek mümkinçiligini berýär, rahatlyk hödürleýär we habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.

Biziň çözgütlerimiz

Ygtybarlylyk

Harytlary serhetlerden ibermek barada aýdylanda, ygtybarlylyk gepleşik geçirip bolmaýar. Wagtyň geçmegi bilen eltip bermek baradaky ýazgylarymyza we garaşylmadyk ýagdaýlara uýgunlaşmak ukybymyza, ýüküňiziň gijikdirilmän gelmegini üpjün edýäris.

Giň Ulgam

Hyzmatdaşlarymyzyň we agentlerimiziň giň ulgamy, GDA ýurtlaryna we Europeewropada aýlanýar, hatda iň çylşyrymly transport ýollaryny netijelilik we takyklyk bilen gezmäge mümkinçilik berýär.

Müşderi-Merkez çemeleşmesi

Müşderilerimiz edýän zatlarymyzyň özenidir. Her bir müşderi bilen ýakyndan işleýäris, özboluşly talaplaryna düşünýäris we iş maksatlaryna laýyk gelýän şahsylaşdyrylan çözgütleri hödürleýäris.

Innowasiýa

Öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmak bilen, hyzmatlarymyzy optimizirlemegiň, konteýner transportyny has akylly, has çalt we has durnukly etmegiň täze usullaryny gözleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýarsyň

sustainability.jpg

Ulagyň daşky gurşawa edýän täsirini bilýäris we uglerod aýak yzymyzy azaltmaga bagyşlanýarys. Ekologiýa taýdan arassa tejribäni, ugurlary optimizirlemegi we durnukly başlangyçlary goldaýarys, bu pudak we planeta üçin has ýaşyl geljegi döretmäge çalyşýarys.

Daşky gurşawjogapkärçiligi

Bazaryňyzy giňeltmek isleýän işewür eýesi ýa-da ygtybarly transport çözgütlerini gözleýän öndüriji bolsaňyz, GDA ýurtlary bilen Europeewropanyň arasyndaky bökdençsiz söwdanyň bu tolgundyryjy syýahatynda sizi bize goşulmaga çagyrýarys. Tejribämiz işiňizi öňe sürsün we sizi mümkinçilikler dünýäsine birikdirsin.

Kompaniýamyzda diňe bir haryt daşaýarys; ykdysadyýeti birleşdirýäris, ösüşi ösdürýäris we yklymlary öz içine alýan köprüler gurýarys. Konteýner transportynyň geljegini bilelikde kesgitleeliň.

bottom of page