top of page
header2.jpg

Multimodal Transporty

Merkezi Aziýa üçin derweze

Merkezi Aziýany Europeewropa, Eastakyn Gündogar we Uzak Gündogara multimodal çözgütler bilen birleşdirýäris.

Artykmaçlyklar

Özüňiz üçin täze ulag
aragatnaşyklaryň
artykmaçlyklaryny açyň

Pes mukdarda
uglerod
zyňyndylary

Intermodal gatnawlar daşky gurşawa uglerod zyňyndylarynyň peselmegine getirýär. Biz uglerod zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen gatnawyň we gatnaw serişdeleriň ekologiki arassa ugurlaryny ulanmaga dyrjaşýas.

Artyk
howpsuzlyk

Intermodal gatnaw ulanylan ýagdaýda, tabşyrma zynjyrlarynyň dolandyryşynda ýüze çykyp biljek meseleleri öňüne alyp, ol ähtimal ters netijeleri azaldýar. Oňa gatnaw wagty daşky gurşawyň faktorlary esasynda döräp biljek betbagt wakalar az täsir edýär. Bu ogurlygyň we beýleki töwekgelçilikleriň öňüni alýar, sebäbi gatnatma garaşmasyz dowam edýär.

Maýyşgak
we gerimli

Ýük standart konteýnerde gatnadylýandygy üçin, ol garaýol, deňizýol we demirýol gatnawlary ekspluatasiýa düzgünlerine laýyklykda goşmaça ýüklemesiz we düşürmesiz ulanyp bilýär.

Gatnatma
wagtynyň
azalmagy

Esasan hem demir ýol ulanylan ýagdaýynda, gatnatma wagty uzak ara gatnawlar üçin ep-esli azalýar. Wagt çäklendirmeleri ýok, dyknyşyk ýok, erbet howa ýagdaýlary gatnawyň tizligine täsir edenok. Bu has az betbagtçylyk çekýän usul.

GDA döwletlerini we Ýewropany
konteýner daşamalary bilen birikdirýär

Ulag Görnüşleri

Garaýol

Demirýol

Deňiz-Derýa

Howa

Hyzmatlaryň Görnüşleri

İntermodal

Multimodal

Taslama

Laýner

Biziň ulanýan ugurlarymyz

Häsiýetnamalar

20” Konteýner

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

5,898 Mt
2,352 Mt
2,393 Mt
33 Cbm
22 Ton

40” HC Konteýner

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

11,580 Mt
2,5275 Mt
2,415 Mt
76 Cbm
22 Ton

40” RF Konteýner

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

11,588 Mt
2,280 Mt
2,537 Mt
68 Cbm
22 Ton

45” HC Konteýner

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

13,55 Mt
2,350 Mt
2,690 Mt
86 Cbm
22 Ton

Sowadyjy Treýler

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

13,6 Mt
2,40 Mt
2,70 Mt
80 Cbm
22 Ton

Standart Treýler

Uzynlyk:
Giňlik:
Belentlik:
Sygymlylyk:
Iň ýokary tonnaž:

13,6 Mt
2,50 Mt
3 Mt
100 Cbm
24 Ton

Generatorly

Sowadyjy treýlerler üçin energiýa çeşmesi hökmünde ulanylýar.

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page