top of page
custom-clearance.jpg

Gümrük Taýdan Resmileşdirmek

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

Daşary söwda işlerinde ähli halkara iberişler barlanmalydyr we döwlet bilen gatnaşyklar we geleşikler ýurda girmezden we çykmazdan ozal amala aşyrylmalydyr.

Töwekgelçilikleri azaldýarys

Arassalamak hyzmatlary deňiz, howa we ýol bilen iberilýän her önüm üçin hökmanydyr.

Daşary söwda transportlarynda harytlaryň gümrük amallarynyň ýerine ýetirilmegi tejribe talap edýän we daşary söwda üçin töwekgelçilikli bir prosesdir. Bu töwekgelçiligi azaltmak üçin “Turkmenline” kanunlara laýyklykda gümrük resmileşdiriş hyzmatlaryny ýurtlara görä üýtgeýän gümrük düzgünlerine eýe bolan işgärleri bilen aňsatlyk bilen üpjün edip biler.

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page