top of page
airway-transportation.jpg

Howa ýoly Transporty

Everythinghli zady götermek üçin islendik wagt, islendik ýerde ýolda.

Häzirki wagtda howa gatnawy deňiz we ýol transport mümkinçiliklerinden has köp ünsi çekip başlady. Bu gyzyklanmanyň sebäbi, howa menziliniň ulgamynyň bütin dünýäde ýaýramagy, ýokary howpsuzlyk we ygtybarlylyk, ýükleri dolandyrmak we ýüklemek bilen baglanyşykly aladalar, meýilleşdirilen we meýilleşdirilen ýük hereketleri, zaýalanýan we diri haýwanlary howpsuz daşamak we beýleki transport görnüşleri bilen deňeşdirilende pes ätiýaçlandyryş tölegleri.

150

ýurtlary

500

sebitler

Howa gatnawy, esasanam ýokary bahaly ýük daşamakda alternatiw transport usulydyr. Turkmenline, 150-den gowrak ýurtda we 500-den gowrak ýerde öz müşderilerine iň ýokary hilli we iň amatly howa gatnawy hyzmatyny bermek üçin işleýär we dünýäni gurşap alýan giň agentlik ulgamy we müşderileriniň isleglerine we isleglerine laýyklykda iri awiakompaniýalar bilen ýörite şertnamalar baglaşýar.

loading-platform.jpg

“Turkmenline” awiakompaniýanyň gatnawyny, howa menziline howa menzilini, howa menzilinden gapy-gapy transport hyzmatlaryny bermek arkaly müşderilerine wagt we çykdajy artykmaçlygyny berýär. Mundan başga-da, müşderilerine bir bukjada saklamak, işlemek, paýlamak, gümrük taýdan resmileşdirmek, palletizasiýa we howa ulaglary bilen baglanyşykly ätiýaçlandyryş ýaly hyzmatlary hödürleýär.

- Bölekleýin ýa-da doly kärende

- Giň agyr we howply ýükleri daşamak

- Önümleri ygtybarly dolandyrmak we gaplamak

- Gapydan gapylara çalt eltip bermek

- Resminamalar we gümrük gullugy

- 7/24 yzarlamak we hasabat bermek

Howa ýoly Hyzmatlary

Ulanylýan ulaglar we ýörite enjamlar

ANA AMBAR AĞ YAPILI PALET

IATA 1 / 1S, IATA 2 / 2Q, IATA 2H

AĞ YAPILI PALET

IATA 2WA, IATA 5

ALT AMBAR AĞ YAPILI PALET

IATA 6

ALT AMBAR KONTEYNERİ

IATA 2BG

ÜST AMBAR 10 FEET KONTEYNER

IATA 2 / 2Q

LD9-5, LD8, LD6, LD3, LD2

Biz bilen gürleşiň

Bölek satuw nokatlarymyzyň biri bilen çalt borçly söhbetdeşlik bronlaň

bottom of page