Ugurlar

Haýsy ugurlary
ulanýanymyzy biliň

Şugün Türkmenlaýn halkara ýük daşamalarynda gatnaw we logistika hyzmatlaryny amatly bahadan we tiz wagtda hödür edýän üstünlikli kompaniýa bolyp durýar.

Biziň ulanýan ugurlarymyz

Özüňiz üçin täze ulag aragatnaşyklaryň artykmaçlyklaryny açyň

ARTYKMAÇLYKLAR