Artykmaçlyklar

Özüňiz üçin täze ulag
aragatnaşyklaryň
artykmaçlyklaryny açyň

Pes mukdarda
uglerod
zyňyndylary

Intermodal gatnawlar daşky gurşawa uglerod zyňyndylarynyň peselmegine getirýär. Biz uglerod zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen gatnawyň we gatnaw serişdeleriň ekologiki arassa ugurlaryny ulanmaga dyrjaşýas.


Artyk
howpsuzlyk

Intermodal gatnaw ulanylan ýagdaýda, tabşyrma zynjyrlarynyň dolandyryşynda ýüze çykyp biljek meseleleri öňüne alyp, ol ähtimal ters netijeleri azaldýar. Oňa gatnaw wagty daşky gurşawyň faktorlary esasynda döräp biljek betbagt wakalar az täsir edýär. Bu ogurlygyň we beýleki töwekgelçilikleriň öňüni alýar, sebäbi gatnatma garaşmasyz dowam edýär.


Gatnatma
wagtynyň
azalmagy

Esasan hem demir ýol ulanylan ýagdaýynda, gatnatma wagty uzak ara gatnawlar üçin ep-esli azalýar. Wagt çäklendirmeleri ýok, dyknyşyk ýok, erbet howa ýagdaýlary gatnawyň tizligine täsir edenok. Bu has az betbagtçylyk çekýän usul.


Maýyşgak
we gerimli

Ýük standart konteýnerde gatnadylýandygy üçin, ol garaýol, deňizýol we demirýol gatnawlary ekspluatasiýa düzgünlerine laýyklykda goşmaça ýüklemesiz we düşürmesiz ulanyp bilýär.